Home > Blog > ทัวร์

[ZHKG21] – ฮ่องกง นองปิง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า จูไห่(เลสโกสัมโชกุน) 5วัน 3คืน

Click‼ ชมโปรแกรม >>[ZHKG21] – (JUL-AUG) HX ฮ่องกง นองปิง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า

[ZHKG11] – ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ พีคเทรม 3วัน 2คืน

Click‼ ชมโปรแกรม >> [ZHKG11] –  (MAR-MAY) EK ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ พีคเทรม

[ZHKG10] – ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า(เลสโก ส้มหวาน) 3วัน 2คืน

Click‼ ชมโปรแกรม >> [ZHKG10] (JUN 2019-JAN 2020) FD ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า 3 วัน [เลสโก ส้มหวาน]

[ZHKG09] -ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ (เลสโก ส้มเปรี้ยว) 3วัน 2คืน

Click‼ ชมโปรแกรม >> [ZHKG09] (MAY-OCT) HX ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน [เลทโก ส้มเปรี้ยว]

[ZHKG05] – ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ พีคเทรม (เลสโก ส้มวาเลนเซีย) 4วัน 2คืน

Click‼ ชมโปรแกรม >>[ZHKG05] – (MAY-OCT) HX ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์(เลทโกส้มวาเลยเซีย) 4วัน 2คืน 

[ZHKG04] – ฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก ส้มเขียวหวาน) 3วัน 2คืน

Click‼ ชมโปรแกรม >> [ZHKG04] –  (MAY-OCT) HX ฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง[เลสโก ส้มเขียวหวาน] 3วัน 2คืน

[AZHKG08] – ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ 3วัน 2คืน

Click‼ ชมโปรแกรม >> [AZHKG08] – (MAR-JUN) CX ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2คืน